Goldankauf Bayern - 2
Goldankauf Bayern - 2: 48.144000, 11.607400