Goldankauf Bayern - 1
Goldankauf Bayern - 1: 48.140900, 11.464500